Od 14 lutego 2020 roku rozpoczynamy nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak, przy ul. Szkolnej 1, na rok szkolny 2020/2021.

Od dnia 1 września 2020 r. wychowanie przedszkolne na terenie Gminy Rutka-Tartak będzie realizowane w trzech oddziałach przedszkolnych o pięciogodzinnym czasie pracy. W jednym oddziale przewidzianych jest 25 miejsc.

Zasady przyjęć do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych regulują przepisy:

1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

2. uchwały nr XXV/155/2018 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Rutka-Tartak, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

3. zarządzenia nr 7/2020 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak prowadzonej przez Gminę Rutka-Tartak na rok szkolny 2020 / 2021 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.(POBIERZ TUTAJ- Zarządzenie)

Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak w pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Rutka-Tartak.

Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Rutka-Tartak, mogą być przyjęci jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział przedszkolny zorganizowany w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak nie muszą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację do oddziału przedszkolnego (w terminie od 14 lutego 2020 r. do 24 lutego 2020 r. godz. 15:00 ), złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w danym oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej. ( POBIERZ TUTAJ – deklaracja)

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze Gminy Rutka-Tartak, niż wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. W pierwszym jego etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe (art. 131 ust. 2 Ustawy prawo oświatowe/ załącznik nr 2 do zarządzenia nr 7/2020 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 31 stycznia 2020 r.) tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddziały przedszkolne zorganizowane w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rutce-Tartak, nadal będą dysponować wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 7/2020 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 31 stycznia 2020 r.), tj.:

1) dziecko rodziców pracujących zawodowo, prowadzących działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub studiujących w systemie stacjonarnym,

2) dziecko jednego z rodziców pracujących,

3) dziecko pracującego rodzica samotnie je wychowującego,

4) dziecko niepracującego rodzica, samotnie je wychowującego,

5) dziecko wychowujące się w rodzinie objętej pomocą społeczną.

Wnioski o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego należy złożyć u Dyrektora Szkoły w terminie od 03 marca 2020 r. do 17 marca 2020 r. godz. 15:00 (postępowanie rekrutacyjne) oraz w terminie od 03 sierpnia 2020 r. do 10 sierpnia 2020 r. godz. 15:00 ( postępowanie uzupełniające). (POBIERZ TUTAJ – wniosek  oraz załączniki do wniosku: 

1.Oświadczenie o wielodzietności rodziny - POBIERZ

2. Oświadczenie o pracy zawodowej , prowadzeniu działalności gospodarczej lub studiach - POBIERZ

3. Oświadczenie o pracy zawodowej ( jeden rodzic) - POBIERZ

4. Oświadczenie o pracy zawodowej i samotnym wychowywaniu dziecka - POBIERZ

5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka ( jeden rodzic) - POBIERZ

6. Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej - POBIERZ

     Dokumenty można pobrać ze strony internetowej Szkoły (zakładka : Aktualności) oraz u nauczycieli grupy przedszkolnej (Przedszkole - ul. Szkolna 1, 16-406 Rutka-Tartak) lub w księgowości szkoły ( pokój nr 29 – ul. Szkolna 12, 16-406 Rutka-Tartak)).

GALERIA